СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„СИЛОР" АД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството е въвело и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите лични данни. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

Ние сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни.

„СИЛОР"АД, като администратор на лични данни събира и обработва определена информация за физически лица.

Тази информация може да се отнася до служители, управители, клиенти, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица с които Администраторъ тима връзка , или иска да установи бизнес контакт.

Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR) и който заедно със Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят .Българското законодателство и GDPRпредвиждат правила как организациите, в т.ч. и „СИЛОР"АД трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо от това дали информацията се събира и съхранява на хартия, на електронен или друг вид носител.

Администраторът е запознат и с принципите свързани с обработване на лични данни ,предвидени в GDPR, а именно:

- личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

- личните данни се събират за конкретни, изрично оказани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели, по-нататъшното обработване за целите на архивирането, научни или исторически изследвания и за статистически цели не се счита ,съгл.чл.89,пар.1 от GDPR, за несъвместимо с първоначалните цели;

- личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

- личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се има предвид целите, за които те се обработват;

- личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането научни или исторически изследвания и за статистически цели не се счита ,съгл.чл.89,пар.1 от GDPR, при условие, че бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки, с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните;

- личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Какви специфични данни събираме от Вашите регистрации и данни събирани от всички потребители вижте в

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ